Publiczna Oferta Akcji

Spis treści:

Szanowny Inwestorze!

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat pierwszej publicznej oferty akcji Games Operators S.A., w tym z:

Czego dotyczy oferta?

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.250.000 akcji, w tym:

 • nie więcej niż 1.000.000 istniejących akcji na okaziciela serii A 
 • nie więcej niż 250.000 nowych akcji na okaziciela Serii B

Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję

Dlaczego przeprowadzamy publiczną ofertę akcji?

Games Operators dotychczas rosła w sposób organiczny, reinwestując wypracowane zyski w produkcję nowych gier. Spółka osiąga ponadprzeciętną rentowność netto, która po III kwartałach 2019 r. wyniosła 86,6% podczas gdy w całym 2018 r. rentowność netto była na poziomie niemal 83%. Dobre wyniki finansowe pozwalają Spółce na zapewnienie finansowania wszystkich obecnie realizowanych projektów.

Publiczna oferta akcji ma na celu dalszy rozwój Spółki. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 7 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności, inwestowanie w większe i lepsze gry oraz zwiększenie płynności finansowej. Oferta publiczna nie jest konieczna do dofinansowania obecnej działalności, ale pozwoli na zwiększenie skali i możliwość realizacji większych projektów, gry wyższej jakości, których budżety sięgać mogą ok. 2 mln zł.

Wyniki finansowe Games Operators

W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420% w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25% niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6% podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83%.

Cele emisyjne w szczegółach

Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 7 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych

Planujemy przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na realizację przez zewnętrzne zespoły deweloperskie od 7 do 14 kolejnych projektów gier o budżetach całkowitych w zakresie od 250 tys. PLN do 2 mln PLN. Pozyskane środki z emisji zostaną wykorzystane w latach 2020 – 2022. Bazując na naszym doświadczeniu, szacujemy finansowanie gier w następujących proporcjach:

 • 80% – development, tworzenie assetów (grafik, kodu, tekstów, dźwięków) zwykle w całości fakturowane przez zespół twórców w podziale na 6 – 8 milestonów (etapów)
 • 5% – tłumaczenia na inne języki (6 podstawowych: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski)
 • 5% – zewnętrzne testy gry
 • 10% – marketing

Do kogo kierujemy ofertę?

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Intencją Spółki i Oferujących. tj obecnych akcjonariuszy sprzedających akcje jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym ok. 20% akcji istniejących , przy czym w pierwszej kolejności przydzielone zostaną nowe akcje, a następnie istniejące akcje Spółki.

Akcjonariat Games Operators

Założyciel i prezes Spółki, Bartek Gajewski, posiada 50,96% udziału w kapitale zakładowym, będąc jej największym akcjonariuszem. Pozostały udział przypada spółce PlayWay S.A. (49,04%). W ramach oferty zarówno Prezes Bartek Gajewski jak i PlayWay S.A. zamierzają sprzedać po 500.000 akcji

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 5.100.000 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 23,4 % udziału kapitale zakładowym Spółki i dysponować łącznie 23,4% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu Games Operators S.A. przed publiczną ofertą akcji

Struktura akcjonariatu Games Operators S.A. po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji

Prospekt

Prospekt Games Operators S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 lutego 2020 r. [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 1 – Umowa o Plasowanie Akcji [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 2 – Lista Punktów Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 3 – Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane  [PDF]

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty [PDF]

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych z dnia 18 marca 2020 roku [PDF]

Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji Games Operators S.A.

do 4 marca 2020 r. publikacja prospektu
od 5 marca 2020 r. do 11 marca

2020 roku

przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
4 marca 2020 r. rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
12 marca 2020 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 13 marca 2020 roku (do godz. 9.00) ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych

Opublikowanie informacji o:

 1. cenie Akcji Oferowanych, 
 2. ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty
 3. )ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
od 13 marca 2020 roku, ale nie wcześniej niż opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, do 9 marca 2020 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 18 marca 2020 roku przydział Akcji Oferowanych
do 17 kwietnia 2020 roku zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

Zapisy na akcje

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 5 do 11 marca 2020 r. w wybranych Punktach Usług Maklerskich Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego: Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz mBank S.A.

Lista placówek przyjmujących zapisy na akcje Games Operators S.A.:

 • Lista POK Santander BM [PDF]
 • Lista POK DM BOŚ [PDF]
 • Lista POK BM mBank [PDF]

Zasady składania zapisów na akcje przez inwestorów indywidualnych:

 • Zapis musi opiewać na co najmniej 20 akcji i nie więcej niż 100.000 akcji. Zapisy są składane po cenie maksymalnej. 
 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy Inwestor Indywidualny może złożyć jeden zapis. 
 • Zapisy mogą być składane bezpośrednio w POK-ach, faksem, telefonicznie albo przez Internet – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają domy maklerskie przyjmujące zapisy.
 • Zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis). Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom do 18 marca br.

Prezentacje

Games Operators – Informacje o Spółce (Company Profile) – marzec 2020 r. [PDF]

Aktualności

2020.03.18 Spółka Games Operators przydzieliła akcje w ofercie publicznej [PDF]
2020.03.12 Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł [PDF]
2020.03.04 Games Operators publikuje prospekt i rozpoczyna publiczną ofertę akcji [PDF]
2020.02.17 Games Operators ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [PDF]

Kontakt

NBS Communications
Maciej Szczepaniak
mszczepaniak@nbs.com.pl
tel. 514 985 845