Rozporządzenie MAR

Akcje Games Operators S.A. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym Spółkę obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie władz Spółki oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Games Operators i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Spółki. 

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest na stronie Urzędu pod linkiem

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

Games Operators S.A.: contact@gameops.pl 

KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Osoba blisko związana oznacza:

  1. małżonka;
  2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek władz Games Operators SA lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.