Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (30.06.2022)

Zwołanie ZWZ

GOP ZWZ projekty uchwał

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport z wykonanej usługi przez audytora

Formularz dla pełnomocnika ZWZ

Opinia RN w sprawie projektów uchwał 

RN sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021

RN sprawozdanie z działalności RN i KA

Opinia biegłego 

Opinie biegłego xades

Raport

Raport xades

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie xades

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (22.03.2022)

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Formularz z pełnomocnictwem

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Walne zgromadzenie akcjonariuszy