Akcje na GPW

Notowania

Akcje Games Operators SA zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17 kwietnia 2020 r. Akcje Spółki notowane są na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GAMEOPS” i oznaczeniem „GOP”.

Akcjonariat 

Kapitał spółki Games Operators S.A. wynosi 549 926 zł i dzieli się na 5.499.260 akcji. Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura akcjonariatu Games Operators SA

Akcjonariusze Games Operators posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji Udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Bartłomiej Gajewski 2.286.150 41,57% 2.286.150 41,57%
PlayWay S.A. 2.001.000 36,39% 2.001.000 36,39%
Pozostali 1.212.110 22,04% 1.212.110 22,04%
Razem 5.499.260 100,00% 5.499.260 100,00%

Historia operacji na akcjach 

Pierwsze notowanie

14 kwietnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji oraz praw do akcji Games Operators SA i wyznaczył pierwszy dzień notowań na 17 kwietnia 2020 r.

Historia operacji

Prospekt emisyjny

Prospekt Games Operators SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 lutego 2020 r. [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 1 – Umowa o Plasowanie Akcji [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 2 – Lista Punktów Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego [PDF]

Komunikat aktualizujący nr 3 – Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane  [PDF]

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty [PDF]

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych z dnia 18 marca 2020 roku [PDF]

Dywidenda 

Polityka dywidendowa

Games Operators SA nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy. Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania, w tym za lata objęte Historycznymi Informacjami Finansowymi. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości, każdorazowo, będzie podlegać przeglądowi przez Zarząd w zależności od okoliczności. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników istotnych dla Emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej działalności Spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej Emitenta oraz wskaźników zadłużenia. 

W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać do 100% zysku na dywidendę, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku Emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji Spółki.